Den gemensamma kunskapsbasen inom internmedicin

SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig inom ämnesområdet Medicin. Målen för ST-utbildningen ska i normalfallet uppnås på 5år varav 2 år ska utgöras av den gemensamma kunskapsbasen.

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2015:8)om läkarnas specialiseringstjänstgöring började gälla 1 maj 2015. De flesta tidigare grenspecialiteter till internmedicin blev då egna basspecialiteter och geriatrik tillkommer inom det internmedicinska kunskapsområdet. För att detta ska fungera förutsätts det i förarbetena till föreskriften att en gemensam kunskapsbas definieras på grundval av att bl a klara av primärjoursuppdraget och att primärt handlägga vanliga tillstånd från angränsande specialiteter inom såväl sluten- som öppenvård inom det internmedicinska kunskapsområden.

Läs kompetensbeskrivningen genom att klicka på följande pdf-länk:

Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen för de Invärtesmedicinska specialiteterna