Remissvar: Ändring i SoS föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Malmö 08-11-03
Till
Marie-Louise Schyberg
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
Box 738
101 35 Stockholm

Svar på remiss om “Ändring i SoS föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring”

Tack för förfrågan angående ovanstående remiss. SIMs styrelse har tagit del av handlingarna och har i samråd med Mats Roman (som är speciellt adjungerad att handlägga dessa frågor inom SIM) följande synpunkter. Föreskrifterna syftar till en mera rättssäker hantering av övergångsbestämmelserna för dem som går gamla ST. Tanken är att säkra upp för dubbla roller och att delegering av ansvar för bedömning av kompetens skall intygas av verksamhetschefen. Detta betyder att i denna hantering är alla lika oavsett om man är legitimerad före eller efter den 1/7 2006. Detta är en i våra ögon fullt rimlig ändring. Vi vill därför tillstyrka förändringen.

Med vänliga hälsningar

Klas Sjöberg
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Internmedicinsk Förening
Medicinkliniken U-MAS
205 02 Malmö
040 33 61 61
klas.sjoberg@med.lu.se