Remissvar angående ny skrivelse om körkortsinnehav

Till
Marie-Louise Schyberg
Svenska Läkaresällskapet

Remissvar angående ny skrivelse om körkortsinnehav

SIMs styrelse har tagit del av remissen och har förljande synpunkter:

Att anmälningsskyldigheten är ett skall-krav underlättar för läkaren i dennes handläggning eftersom det då finns ett lagkrav att luta sig mot. I situationen när patienten uteblir gives emellertid en möjlighet i nuvarande text, man ?får? anmäla. Detta kan ifrågasättas eftersom ett uteblivande kan tyda på missbruk och fortsatt riskebeteende i trafiken. Formuleringen bör åtminstone ändras till ett bör-krav.

Vid hjärtsjukdom anges numera även patologiskt arbetsprov och nedsatt ejektionsfraktion som hinder för innehav. För arbetsprov anges att ?en symptombegränsad arbetsförmåga vid arbetsprov som klart understiger förväntat normalvärde?, en formulering som medför att även nedsatt kondition kan utgöra hinder för innehav. Med hänsyn till den moderna datorberoende människans relativa orörlighet lär detta få konsekvenser avseende körkortsinnehav för tex patienter med lindrig angina pectoris och dålig kondition, men även för patienter med kliniskt betydelselösa klaffel och marginellt sänkt ejektionsfraktion. Formuleringen bör ändras.

Vid epilepsi anges i allmänna råd att ?sömnbrist, alkoholkonsumtion, stress, feber, vätskebrist och fysisk eller psykisk ansträngning (är) exempel på sådana faktorer som kan återkomma. Innehav bör därför inte medges efter anfall som utlösts av sådana faktorer?. Det är värdefullt att detta hindersbeslut anges som ett bör-krav och inte ett skall-krav då dessa faktorer, även om de är potentiellt återkommande, även är påverkbara och möjliga att undvika. Beslut om körkortshinder bör därför tas efter övervägande av patientens förmåga att undvika dessa riskomständigheter.

Det är värdefullt att sömnapné o dyl blivit inkluderat då det kan ha en avsevärd inverkan på kördugligheten och då tillståndet dessutom blivit vanligare. Det är också positivt att tramadol inkluderats som drog och att håranalys tillkommit i den diagnostiska arsenalen.

För SIMs styrelse, Malmö 10 06 10

Klas Sjöberg
Doc, ÖL
Akut-C, SUS/Malmö
205 02 Malmö