Remissvar: Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården

Marie-Louise Schyberg
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 STOCKHOLM

Remissvar ang. ?Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården” från Socialdepartementet

Svensk Internmedicinsk Förening har tagit del av förslaget och ställer sig positiv till förslaget. Det är föreningens åsikt att en producentoberoende granskning kan komma att gagna patienterna. I förslaget poängteras vikten av att patienten erbjuds en individualiserad vård och föreningen vill poängtera att större delen av den data som i dagsläget används för kvalitetsbedömning baseras på nationella kvalitetsregister som i första hand mäter graden av följsamhet till nationella riktlinjer och likriktning av vården och ej speglar hur vården anpassas till den enskilde patienten. Nya bedömningsinstrument kommer således att behöva utvecklas.

Anette Sandström
Facklig sekreterare Svensk Internmedicinsk Förening