Remissvar: Handel med vissa receptfria läkemedel

Falun den 17 september 2009

Svenska Läkaresällskapet
Marie-Louise Schyberg
Klara Östra Kyrkogata 10
Box 738
101 35 STOCKHOLM

Remissvar angående handel med vissa receptfria läkemedel

Svensk Internmedicinsk Förening vill framföra följande synpunkter:

Vi vill betona att personal som hanterar receptfri försäljning ändå har krav på utbildning för uppgiften samt säkerställd fortbildning för uppdraget. Då priserna kommer att variera mellan samma preparat, bör på något sätt möjligheter till prisjämförelse garanteras kunden. Vi vill vidare betona vikten av att läkemedel som kan användas i självskadande syfte, såsom suicid, fortsättningsvis ges särskild uppmärksamhet.

Med vänlig hälsning

Mikael Köhler
Ordförande Svensk Internmedicinsk Förening