Remissvar: Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare ? ett fortbildningspolitiskt program

2009-08-27

Sveriges Läkarförbund
Turid Stenhaugen
Box 5610
114 86  STOCKHOLM
Svar på remissen “Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare ? ett fortbildningspolitiskt program”

Svensk internmedicinsk förening har tagit del av ovanstående remiss. Ämnet är mycket angeläget och vi ställer oss positiva till de förslag som presenteras.

För Svensk Internmedicinsk Förening

Anette Sandström
Facklig sekreterare