Remissvar till Sveriges Läkarförbund angående Remiss: Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84)

Svensk Internmedicinsk Förening ställer sig positiv till förslaget om nationell myndighet för översyn och anser att det är bra att ansvaret för ansökan om etableringsrätt ligger på vårdgivaren. Vi anser dock att man måste ta i beaktan att en ökad privat etablering kan försvåra möjligheten att uppnå en sammanhållen vårdkedja-ju fler vårdgivare desto svårare blir samordningen. Vi ställer oss tveksamma till att privat etablering kommer att gagna tanken om vård på lika villkor då det finns en uppenbar risk att nya etableringar centreras till befolkningstäta områden.
Svensk Internmedicinsk förening föreslår att man inväntar erfarenheter från det fria vårdvalet i primärvården innan man tar ställning till om och hur ökad privatisering av den specialiserade öppenvården skall genomföras.

Anette Sandström
Facklig sekreterare
Svensk Internmedicinsk Förening