Remissvar: Utredningen av den kliniska forskningen, SOU 2008:7

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) vill lämna följande svar på remissen om

Utredningen av den kliniska forskningen, SOU 2008:7

1) Vi anser att man vid tilldelning av anslag till klinisk forskning måste beakta att den gängse impact-modellen missgynnar patientnära forskning varför denna modell inte är fullt tillämpbar när anslag till klinisk patientnära forskning skall fördelas. Tidskrifter med de högsta impacttalen publicerar nästan aldrig studier sprungna ur patientnära kliniska frågeställningar. Resultat från sådana studier kan dock ofta tillämpas direkt i den kliniska vardagen Klinisk forskning/kvalitetskontroll och hälsovetenskapligt forskningsarbete är nödvändiga för en kontinuerlig förbättring och utveckling av sjukvården i Sverige. Vidare är samspelet mellan forskning och klinik väsentligt för att förankra nya forskningsrön. Ett stort avstånd mellan forskning och klinik bidrar till att kliniska frågeställningar glöms bort och att nya forskningsrön inte letar sig fram till den kliniska vardagen. Detta riskerar till syvende och sist att vården av de enskilda patienterna eftersätts.

2) Vi anser att klinisk forskning vinner på ett nära samarbete med den medicinska grundutbildningen. Man blir en bättre lärare om man forskar, och en bättre forskare om man utbildar.

3) Vi anser att personer med ledningsansvar på ett universitetssjukhus bör vara vetenskapligt skolade. Utan vetenskaplig kompetens i ledningsgruppen blir det svårt att ha full förståelse för forskningsmässiga behov och möjligheter.

4) Vidare anser vi det väsentligt att akademisk skolning är meriterande såväl vad gäller lön som tjänster vid ett universitetssjukhus.

5) Slutligen vill vi framhålla att inrättandet av kliniska forskningstjänster och obligatoriska forskningsmånader under specialistutbildningen är något som bör prioriteras i budgetsammanhang om man verkligen vill stärka den kliniska forskningen. Utan ekonomiska möjligheter blir den kliniska forskningen åsidosatt.
För styrelsen i SIM april 2008/ Karin Manhem, ordförande