Remissvar:l Svenska Läkarsällskapet angående Nationella riktlinjer för strokesjukvård

2009-03-23

Svenska läkarsällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 STOCKHOLM

Remissvar till Svenska Läkarsällskapet angående Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Svensk internmedicinsk förening har tagit del av förslag till Nationella riktlinjer för strokesjukvård och har följande synpunkter och önskemål:

 • Riskfaktorer som ligger till grund för behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer bör defineras tydligare så att det framgår vad som menas med måttliga och höga riskfaktorer.
 • Utredning med syfte att påvisa öppetstående foramen ovale och handläggning av dessa patienter bör belyses ytterligare. Påvisande kräver vanligen TEE vilket är obehagligt  och inte helt ofarligt för patienten och därför viktigt att klarlägga vinst kontra risk med tänkbara  behandlingar vid tillståndet. På vissa sjukhus skiljer sig behandlingen när det gäller handläggning av patienter med öppetstående foramen ovale beroende på om septumdeviation föreligger eller ej. Önskvärt att man belyser om detta är ändamålsenligt eller ej.
 • Vid  behandling av blodtryck vid akut stroke önskvärt med tydligare definition av högt blodtryck och försiktig sänkning.
 • Förtydligande när det gäller vad som menas med låg, måttlig risk vid behandling av lipider. Avser man riskvärdering enligt score? Bör också tydligare framgå vilka lipidnivåer som skall eftersträvas och om man har samma vinst av behandling i alla åldersgrupper.
 • Saknar riktlinjer angående behandling av extrakraniell dissektion
 • Kvalitetsindikatorer:
  • 3.1 föreslås uppdelning i ><80år I glesbygd är möjlighet till trombolys viktigt för val av transportsätt.  Eftersom  nuvarande riktlinjer ej innefattar trombolys av patienter >80år så bör dessa patientgrupper redovisas separat
  • 3:2 föreslås ålder<80år
  • När kvalitetsindikatorer införs för uppföljning och jämförelse av vård mycket viktigt att man kan definiera mål för dessa indikatorer som är rimliga och möjliga att sträva efter. Inget sägs i dokument om lämpliga målnivåer för respektive indikator.

Anette Sandström
Facklig sekreterare
Svensk Internmedicinsk Förening