Aktuella frågor för SIM

 • Planering och genomförande av bl a:
  • SIM-veckan hösten 2023 i Göteborg
  • Primärjourskurser i Norrköping 28-30/11 2022 och i Örebro 27-29/3 2023.
  • Mellanjourskurs 30/3-2/4 2023
  • Europeisk Winter School 12-18/2 2023
  • Intermediärvårdskurs 24-28/4 2023
  • Möte med studierektorsnätverket 20/4 2023
  • Bakjourskurs 2-4/5 2023
 • Vi deltar fortsatt i möten med flera specialistföreningar för diskussion om den gemensamma kunskapsbasen och dess examination, nu i form av ett progresstest
 • Utveckla ST-utbildningen i samarbete med Young Internist och Studierektorsnätverket
 • Arbeta vidare med frågan om strukturerad utbildning för specialister
 • Vi utarbetar rekommendationer för specialisttjänstgöring i Internmedicin enligt SOSFS 2015:08 samt HSLF-FS 2021:8 med förhoppningar att vara klara våren 2023
 • Implementering och utveckling av Choosing Wisely – Kloka kliniska beslut – i Sverige